Úvodní stránka

Aero admin 0

Aktuální znění licenční smlouvy

Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností ASW-CZ s.r.o., IČ: 25394711, se sídlem ul.4.května 175, 755 01 Vsetín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18289 (dále poskytovatel licence), v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v aktuálním znění. Další práva a povinnosti smluvních stran, včetně záručních podmínek a omezení odpovědnosti za vady, jsou stanoveny Všeobecnými obchodními podmínkami. Uzavřením této smlouvy Vlastník licence a Uživatel zároveň vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Poskytovatel licence uděluje Uživateli licenci k užívání Softwarového produktu v rozsahu stanoveném touto Licenční smlouvou. Licence podle této smlouvy neopravňuje Uživatele k jakémukoli jinému nakládání se Softwarovým produktem, než je upraveno touto smlouvou nebo než vyplývá z platných právních předpisů.

Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s médii, instalací Softwarového produktu nebo registrací Softwarového produktu, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve.

Poskytnutím licence podle této Licenční smlouvy se ruší veškerá předchozí licenční ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem licence týkající Softwarového produktu a nahrazují se touto Licenční smlouvou.

I. Licenční právo.

1) Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva:

Softwarový produkt může Uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak užívat (dále jen „Užívat“) v takové variantě, k jaké vlastní licenci, a pouze na tolika počítačích a způsobem, jaký odpovídá typu vlastněné licence dle odstavce 2. „Počítačem“ se rozumí počítač, pracovní stanice, terminál, příruční PC nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k Softwarovému produktu.

2) Podle typu vlastněné licence se udělují následující práva:

a) Základní licence pro jeden počítač (nesíťová licence). Licence opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii Softwarového produktu na jednom Počítači. Licence neopravňuje ke spouštění Softwarového produktu současně na různých Počítačích.

b) Základní síťová licence pro (N) počítačů. Licence opravňuje nainstalovat a spouštět Softwarový produkt na síťový server a neomezený počet klientských Počítačů s tím, že aktuálně může s daty pracovat pouze N stanic. Klientská verze Softwarového produktu může pracovat výlučně s daty uloženými na síťovém serveru nebo na některém z klientských Počítačů. Licence neopravňuje k lokální instalaci Softwarového produktu na klientské Počítače.

c) Monitorovací síťová licence. Licence opravňuje nainstalovat a spouštět Softwarový produkt na síťový server nebo síťovou stanici sloužící zároveň k aktualizaci dat. Licence opravňuje nainstalovat a spouštět Softwarový produkt na neomezený počet klientských Počítačů. Klientská verze Softwarového produktu může pracovat výlučně s daty uloženými na síťovém serveru síťové stanici sloužící zároveň k aktualizaci dat. Licence neopravňuje k lokální instalaci Softwarového produktu na klientské Počítače.

d) Přídavné moduly. Některé Softwarové produkty mohou být označeny jako přídavné moduly (například AswEet). Tyto moduly mohou být používány pouze současně se základní licencí pro jeden Počítač nebo se základní síťovou licencí pro (N) Počítačů nebo s monitorovací síťovou licencí.

e) E-shop moduly. Některé Softwarové produkty mohou být označeny jako přídavné moduly (například pro PrestaShop). Kupující smí použít počet zakoupených licencí na stejném počtu e-shopů v produkčním režimu. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn zprostředkovávat, nabízet a prodávat moduly veřejně nebo individuálně třetím stranám.

f) Bezúplatné licence. Softwarové produkty označené jako START (start verze), DEMO (demoverze) nebo freeware lze získat od Poskytovatele licence bezúplatně a lze je Užívat na libovolném počtu Počítačů a volně je bezplatně šířit. K těmto Softwarovým produktům neposkytuje Poskytovatel licence žádné záruky, neodpovídá za vady ani škodu.

3) Terminálový provoz.

Pokud je Softwarový produkt provozován na Počítači v terminálovém režimu nebo podobnými prostředky, kdy s Počítačem může pracovat více Uživatelů současně, je nutné vyčlenit síťovou licenci pro každého Uživatele přistupujícího na tento Počítač, kterému je umožněno spouštění Softwarového produktu. Pro potřeby této smlouvy se za vyhrazený Počítač považuje Počítač, který nepoužívá jiný Uživatel.

Vlastník licence může umístit Softwarový produkt na cizí, pronajatý hardware v datových centrech nebo u jiných provozovatelů, musí však zajistit dodržení ustanovení této licenční smlouvy, zejména odst. 4 této smlouvy.

4) Žádný pronájem/sdílení/poskytování komerčních služeb. Práce pro jiné subjekty.

Je zakázáno Softwarový produkt pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití (pokud není smluvně upraveno jinak).

Licenci k Softwarovému produktu mohou Užívat pouze pracovníci Vlastníka licence, tj. není dovoleno sdílení síťových nebo nesíťových licencí pracovníky více subjektů.

Licence Softwarovému produktu opravňuje pracovat pouze s daty Vlastníka licence, tj. není dovoleno zpracovávat data více subjektů (pokud není smluvně upraveno jinak).

Pokud chce jiný subjekt Užívat Softwarový produkt, musí být Vlastníkem základní licence k Softwarovému produktu.

5) Nové verze.

Softwarové produkty Poskytovatele licence podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejnění dané verze Softwarového produktu. Při aktualizaci Softwarových produktů (servis, upgrade) je Vlastník licence povinen uzavřít novou licenční smlouvu vztahující se na inovovaný Softwarový produkt, a to některým ze způsobů vymezených v úvodním ustanovení této smlouvy.

6) Zpětná analýza není povolena.

Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Softwarový produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Softwarového produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Softwarového produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Poskytovatele licence. O těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.

II. Autorské právo.

Softwarový produkt dodaný s tímto licenčním ujednáním je majetkem společnosti ASW-CZ, s.r.o. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy.

III. Ukončení licence.

Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření a zaniká odstoupením od smlouvy ze strany Poskytovatele licence v případech, kdy dojde k porušení licenčních nebo autorských práv nebo k jinému podstatnému porušení povinností Vlastníka licence nebo Uživatele uvedených v této smlouvě či Všeobecných obchodních podmínkách nebo k nepodstatnému porušení povinností, není-li na výzvu Poskytovatele licence sjednána do 5 dnů náprava tohoto nepodstatného porušení povinností.

IV. Odpovědnost za škody.

Poskytovatel licence nenese odpovědnost za škody ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití Softwarového produktu, a to i v případě, že Poskytovatel licence byl označen jako možný původce těchto škod, a také včetně případu, že takovou možnost bylo možné předem předpokládat. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za ušlý zisk Uživatele.

Poskytovatel licence v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů ze Softwarového produktu předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům.

V. Závěrečná ustanovení.

Další práva a povinnosti jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách Poskytovatele licence.